Na tej stronie znajdziesz:

System Certyfikacji Stowarzyszenia KLANZA

 1. System Certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA jest materiałem wewnętrznym stworzonym na potrzeby członków Stowarzyszenia, wprowadzonym uchwałą nr 7 XVIII Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2008 roku ze zmianami.
 2. Został sformułowany w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. Wprowadzenie jednolitych zasad i określenie szczegółowych warunków, a także procedur ubiegania się o Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz nadawania tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
 2. Pozyskiwanie, kształcenie i angażowanie osób identyfikujących się z misją Stowarzyszenia i zainteresowanych rozwojem kompetencji trenerskich i animatorskich w oparciu o Metodę KLANZY

MISJA I WIZJA ROZWOJU STOWARZYSZENIA

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Stowarzyszenie KLANZA:
• prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
• organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
• organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
• realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
• proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
• realizuje własny plan wydawniczy.

Wizja

KLANZA jest powszechnym ruchem społecznym, kluczowym dla rozwoju szeroko rozumianej edukacji. Szczycimy się rozpoznawalną i jednoznacznie identyfikowaną marką. Nasza działalność jest poszukiwana, atrakcyjna i wyjątkowa. Trenerzy pracują z pasją, mają wysokie kwalifikacje przydatne w pełnieniu tej roli zawodowej. Realizują najwyższej jakości usługi edukacyjne oraz wspierają rozwój osobisty. Tworzymy sprawnie zarządzaną strukturę organizacyjną, która zapewnia realizację naszych celów w najwyższych standardach. Dysponujemy własną bazą szkoleniową i oryginalnymi pomocami dydaktycznymi. Tworzymy warunki dla wszechstronnego rozwoju członków Stowarzyszenia, współpracowników i odbiorców naszych działań. Znajdujemy przestrzeń współpracy z partnerami o podobnych wartościach i misji w Polsce i zagranicą.

 1. Trener i animator propaguje i realizuje misję Stowarzyszenia KLANZA.
 2. Zna i przestrzega Statut Stowarzyszenia oraz regulaminy wewnętrzne.
 3. Dba o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
 4. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy. Dba o swoją kondycję psychofizyczną jako prowadzącego.
 5. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dąży do stałego rozwoju osobistego
 6. Rzetelnie wypełnia podjęte w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania.
 7. Zachowuje dyskrecję odnośnie osób oraz poufnych informacji.
 8. Realizuje zasadę wzajemnego szacunku i koleżeństwa. Powstrzymuje się od krytycznych ocen pracy i działalności innych animatorów i trenerów w obecności osób postronnych.
 9. Rzetelnie przedstawia swoje kwalifikacje i zakres oferowanych usług, promuje innych animatorów i trenerów Stowarzyszenia, oraz realizowane w Stowarzyszeniu warsztaty, programy i projekty.
 10. Zna i przestrzega prawo autorskie

Trener to osoba posiadająca uprawnienia do działań edukacyjnych i animacyjnych.

 1. Istnieją 3 poziomy uprawnień trenerskich:
   a. Trener pierwszego stopnia
   b. Trener drugiego stopnia
   c. Trener trzeciego stopnia
 2. Warunkiem formalnym starania się o wszystkie poziomy uprawnień trenerskich jest:
   a. Członkostwo w Stowarzyszeniu.
   b. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
   c. Uzyskanie rekomendacji ze strony właściwej struktury Stowarzyszenia.
   d. Uzyskanie pozytywnej opinii z samodzielnie przeprowadzonych zajęć superwizowanych przez osobę upoważnioną przez Stowarzyszenie (wg odrębnej listy superwizorów), za które kandydat nie pobiera wynagrodzenia. Wynagrodzenie pobiera superwizor.
 3. Potwierdzeniem uzyskania określonych stopni trenerskich jest certyfikat.
 4. Certyfikat na I i II stopień trenerski jest płatny i odnawialny. Odnawialność certyfikatu nie wiąże się z ponownym przechodzeniem procedur uzyskiwania stopni trenerskich. Trener może zawiesić odnawialność certyfikatu bez konieczności poddawania się ponownemu przechodzeniu procedur nie dłużej niż na dwa lata powiadamiając o tym Komisję Certyfikacyjną.
 5. Trener, który nie złoży dokumentów w celu odnowienia certyfikatu w stosownym terminie (przed upływem daty jego ważności, do końca kwietnia lub października) zawiesza uprawnienia trenerskie. Wznowienie uprawnień nastąpi po przesłaniu dokumentów, które rozpatrzone będą podczas kolejnego posiedzenia Komisji Certyfikacyjnej.
 6. Warunkiem posiadania certyfikatu jest znajomość i stosowanie metody KLANZY oraz bezwzględne przestrzeganie Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera.
 1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu.
 2. Opis rozwoju kompetencji zawodowych.
 3. Rekomendacje struktury.
 4. Dowód wniesienia opłaty certyfikacyjnej:
  • animator 50.00,
  • trener I st. 50.00,
  • trener II st. 120.00.
 1. Komisja Certyfikacyjna jest niezależnym organem powołanym przez Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, kadencja Komisji trwa 3 lata.
 2. W jej skład wchodzi od 5 do 7 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Osoby wybrane do Komisji, spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 4. Do zadań Komisji należy przyznawanie certyfikatów animatorom, trenerom i superwizorom Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, a w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków,
  2. sprawdzanie wymogów formalnych wniosków,
  3. przyznanie lub odmowa przyznania certyfikatu,
  4. prowadzenie rejestru wydanych certyfikatów,
  5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji,
  6. wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie lub odebranie certyfikatu
   w przypadku rażącego naruszenia przez animatora lub trenera zasad Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
  7. opracowanie Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz innych dokumentów służących pracy Komisji.
 5. Po zapoznaniu się i analizie dokumentów Komisja Certyfikacyjna:
  1. podejmuje decyzje o przyznaniu certyfikatu (wydanie dokumentu certyfikatu następuje
   w terminie 4 tygodni od wpłynięcia na konto i zaksięgowania opłaty certyfikacyjnej),
  2. podejmuje decyzję odmowną przyznania certyfikatu z wyjaśnieniem powodów,
  3. w wypadku niespełnienia wymogów formalnych, braków w dokumentacji, kandydatowi przysługuje prawo do ich uzupełnienia, skutkuje to tym, że wniosek zostanie rozpatrzony w następnym terminie pracy Komisji.
 6. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Koleżeński.
 7. Ważność certyfikatu potwierdzają podpisami: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA i Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
 8. Komisja Certyfikacyjna dokumenty przyjmuje do końca kwietnia i do końca października każdego roku.
 9. Komisja Certyfikacyjna obraduje dwa razy w roku – w maju i listopadzie.

USTALENIA OGÓLNE

 1. Autorem warsztatów może być każdy członek Stowarzyszenia, prowadzeniem zajmują się osoby z uprawnieniami trenerskimi.
 2. Autor może wyznaczyć własne warunki przyznawania uprawnień do prowadzenia swoich warsztatów trenerom Stowarzyszenia, wydając im pisemną zgodę i zawierając umowę.
  Komisja Certyfikacyjna nie ma wpływu na decyzję autora.
 3. Warsztaty autorskie trenerów 1 stopnia przed wpisaniem do oferty przechodzą dwustopniową procedurę:
  1. analiza dokumentów warsztatów pod względem formalnym, merytorycznym i metodycznym,
  2. przeprowadzenie warsztatów pod bezpośrednią superwizją – część praktyczna.
 4. Analizę dokumentów przeprowadza dwóch niezależnych przedstawicieli, posiadających, co najmniej tytuł Trenera drugiego stopnia. Możliwe jest powołanie dodatkowo konsultanta zewnętrznego.
 5. Dopuszczeniem do części praktycznej jest wydanie dwóch pisemnych pozytywnych opinii osób sprawdzających. Brak pozytywnej oceny po analizie dokumentacji warsztatów uniemożliwia dalsze procedury.
 6. Otrzymanie pozytywnej opinii od osoby superwizującej uprawnia autora warsztatów do wnioskowania o przyjęcie warsztatów do oferty Stowarzyszenia. Autor ma prawo do wyboru superwizorów z Listy Superwizorów (Komisja Certyfikacyjna może podjąć decyzję o innym trybie, formie superwizji).
 7. Wskazane jest, aby osoba analizująca dokumentację superwizowała warsztaty pilotażowe. Autor nie otrzymuje wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów pilotażowych. Uzyskane środki finansowe przeznaczone są na honoraria dla osób analizujących dokumenty i superwizujących warsztaty.
 8. Trenerzy II i III stopnia zwolnieni są z praktycznego superwizowania warsztatów, natomiast składają kompletną dokumentację z pisemną oceną trenera 2 lub 3 stopnia.
 9. Decyzję o wpisie warsztatów do oferty Stowarzyszenia podejmuje Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA.

Program warsztatów dla potrzeb Stowarzyszenia powinien zawierać następujące informacje:

 1. Autor/autorzy (imię i nazwisko, zwięzła informacja o kwalifikacjach zawodowych).
 2. Tytuł programu – nazwa warsztatów.
 3. Liczba godzin dydaktycznych.
 4. Do kogo program warsztatów jest adresowany.
 5. Cele określone przez autora w następujących kategoriach:
  1. korzyści osobiste uczestników warsztatów;
  2. wzbogacenie warsztatów metodycznych uczestników;
  3. wzbogacenie obszaru teoretycznego (jakie podstawy teoretyczne zostaną zaprezentowane uczestnikom).
 6. O jakie ważne obszary, koncepcje, teorie autor opiera swój program.
 7. Spodziewane efekty:
  1. dla uczestnika jako odbiorcy;
  2. dla jego pracy zawodowej.
 8. Treści programowe – szeroki opis zakresu działań – jaka tematyka będzie poruszana w trakcie warsztatów.
 9. Formy i metody, przykłady charakterystyczne dla programu. Do opisu programu należy dołączyć opis wykorzystanych metod z podaniem źródła pochodzenia opisu.
 10. Uwagi o realizacji programu – jakie pomoce są potrzebne do realizacji programu, opracowanie materiałów (co otrzymają uczestnicy), przygotowanie uczestników, przygotowanie sali.
 11. Bibliografia.
 12. Przykładowy scenariusz warsztatów.
 13. Przykładowy kosztorys z wyszczególnieniem wszystkich kosztów
 14. Lista materiałów do zajęć.
 1. Wycofanie programu warsztatów, warsztatowego bloku tematycznego lub cyklu szkoleniowego może nastąpić na wniosek:
  1. Autora programu, w przypadku, gdy jest dwóch lub więcej autorów programu, wymagana jest zgoda wszystkich zainteresowanych.
  2. Dyrektora Centrum Szkoleniowego KLANZA jeśli nie są realizowane zgodnie z wymogami Stowarzyszenia lub prowadzący autor rażąco narusza Kodeks Etyczny.”
 1. Decyzję o wycofaniu programu podejmuje Dyrektor Centrum Szkoleniowego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA po poinformowaniu autora warsztatów.
 2. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Koleżeński.

DOKUMENTY, WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O WPROWADZENIE WARSZTATÓW DO OFERTY – NALEŻY ZŁOŻYĆ W CENTRUM SZKOLENIOWYM KLANZA

 1. Wniosek o uruchomienie procedury włączania nowych warsztatów do oferty KLANZY.
 2. Opinia osób analizujących dokumenty warsztatów.
 3. Opinia superwizora.
 4. Wniosek końcowy o włączenie warsztatów do ofert Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

W przypadkach nie ujętych w Systemie Certyfikacji Stowarzyszenia KLANZA, Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje po zaopiniowaniu przez Zarząd Główny i Dyrektora Centrum Szkoleniowego KLANZA.

SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA SĄD KOLEŻEŃSKI.

Dokumenty do pobrania

Dane kontaktowe Komisji Certyfikacyjnej

Stowarzyszenie KLANZA Koło w Łodzi
Komisja Certyfikacyjna

ul. Smetany 4/55
92-503 Łódź
komisja.certyfikacyjna@klanza.org.pl

nr konta bankowego 
04 1020 3147 0000 8402 0055 0939

Przewiń na górę
Skip to content