STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej Stowarzyszenie KLANZA.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia
  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z  późn. zm.).
 4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

 1. podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie;
 2. wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych;
 3. działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli
 4. wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 5. propagowanie metody KLANZY i innych metod aktywizujących w pracy z grupą;
 6. stworzenie systemu kształcenia liderów grup;
 7. integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 10. działanie na rzecz dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 11. wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 12. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. promocja i organizacja wolontariatu;
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom;
 17. propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym;
 18. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych;
 19. edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji;
 20. upowszechnienie wiedzy o rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej i edukacji, szczególnie w zakresie dydaktyki cyfrowej;
 21. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi w zakresie określonym w pkt. 1–20.

§ 6

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie działań animacyjnych przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;
 2. organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia dla różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli;
 3. organizowanie kursów, grup samokształceniowych dla różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli;
 4. organizację i prowadzenie we współpracy z uczelnią wyższą i samodzielnymi pracownikami nauki studiów podyplomowych;
 5. organizowanie różnych form wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;
 6. organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 7. tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych;
 8. działalność wydawniczą i popularyzatorską;
 9. produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów określonych w paragrafie 5;
 10. gromadzenie, segregowanie oraz ocenę informacji i literatury przedmiotu;
 11. działanie na rzecz zdrowia, dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 12. zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, placówek kultury, placówek kształcenia ustawicznego i innych instytucjonalnych placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia
 13. obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
 14. stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 15. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i propagowaniem praw człowieka.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału;
  3. wykreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych;
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
  w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:
  1. akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
  2. deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
  3. ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację dwóch członków zwyczajnych upoważnionych przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
 2. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
 3. brać udział w Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zebraniu Oddziału z głosem stanowiącym;
 4. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. regularne płacenie składek.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
 2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 2. brać udział w Walnym Zgromadzeniu lub Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem doradczym.

§ 14

Obowiązkami członka wspierającego są:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. wspieranie działań Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

 1. Osoba, która pełniła funkcję Prezesa w Zarządach władz Stowarzyszenia i posiada szczególne zasługi, może zostać wyróżniona tytułem „Prezes Honorowy”.
 2. Tytuł „Prezes Honorowy” jest przyznawany uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 3. Prezes Honorowy może brać udział w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 17

Władzami najwyższymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 18

 1. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński są wybierane przez Walne Zgromadzenie.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Władze wybierane są na kadencję trwającą 3 lata.
 4. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa we władzach określonych w pkt 1 w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób powołanych do władz w tym trybie nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 19

Jeśli postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a ponadto:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej;
 2. powoływanie komisji problemowych;
 3. zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego;
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego;
 5. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
 6. wybór władz Stowarzyszenia – Prezesa i członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. nadawanie godności Członka Honorowego i godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Walnego Zebrania Oddziału;
 11. powołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach z nimi;
 12. uchwalanie regulaminów.

§ 22

Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz w roku na Zgromadzeniu Zwyczajnym, które zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje drugi termin Zgromadzenia, w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 25

 1. Zarząd Główny składa się z prezesa i członków Zarządu w ilości każdorazowo ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesa i sekretarza.

§ 26

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należą:

 1. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności;
 4. sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia;
 5. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, i
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału i Walnego Zebrania Oddziału.

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego.
 2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach niż ujętych w pkt 1 uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego osobiście.

§ 29

Zarząd Główny działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.

§ 30

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego
  i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 3. Nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej:
  1. osoby będące członkami organu zarządzającego oraz pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
  w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. wybór biegłego rewidenta księgowego w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
 3. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
  i żądanie wyjaśnień;
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
 5. możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego oraz dwóch członków.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje kwestie sporne między członkami Stowarzyszenia dotyczące bieżącej działalności wewnętrznej Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek członków i władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku przeprowadzają postępowanie wyjaśniające przy udziale zainteresowanych osób.
 5. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie, w którym stwierdza zgodność bądź niezgodność w postępowaniu członków ze statutem i wewnętrznymi regulaminami Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński uzasadnia na piśmie orzeczenie i doręcza odpis stronom zainteresowanym oraz Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału.
 6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od daty otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

 

§ 34

 1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały zrzeszające co najmniej 7 członków.

§ 35

 1. Oddział tworzony jest mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 36

Oddział posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną działalność finansową oraz działalność merytoryczną w ramach postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów, a także uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 37

Władzami Oddziałów terenowych są:

 1. Walne Zebranie członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 38

 1. Zarządy Oddziałów i Komisje Rewizyjne Oddziałów wybierane są przez Walne Zebrania Oddziałów.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Władze wybierane są na kadencję trwającą 3 lata.
 4. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa we władzach określonych w pkt 1 w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób powołanych do władz w tym trybie nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należą:

 1. uchwalanie programu działania Oddziału;
 2. zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Oddziału;
 3. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Oddziału;
 4. wybór władz Oddziału – Prezesa, członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu w zakresie celów Stowarzyszenia i środków działania oraz wyboru działania w działalności gospodarczej;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 7. rozstrzyganie wniosków i postulatów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 8. powołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach z nimi
 9. uchwalanie regulaminów.

§ 40

Walne Zebranie Członków Oddziału: sprawozdawcze – jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Oddziału, a sprawozdawczo-wyborcze – raz na 3 lata.

§ 41

Od decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, a w następnej kolejności do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 

§ 42

 1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i członków Zarządu w ilości każdorazowo ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie wiceprezesa i sekretarza

§ 43

 1. Zarząd reprezentuje Oddział na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Oddziału.
 2. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:

 1. realizacja postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. opracowywanie planów merytorycznych i finansowych Oddziału;
 3. uchwalenie i realizacja planów pracy Zarządu Oddziału;
 4. zwoływanie Walnego Zebrania członków Oddziału raz do roku;
 5. zarządzanie powierzonym majątkiem i finansami;
 6. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 7. przedkładanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu członków Oddziału rocznych sprawozdań ze swej działalności merytorycznej i finansowej.

§ 45

 1. Do składania oświadczeń woli za Oddział w sprawach majątkowych Oddziału konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału.
 2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach niż ujętych w pkt. 1 uprawniony jest każdy członek Zarządu Oddziału osobiście.

§ 46

Zarząd Główny ma prawo odwoływania Zarządu Oddziału w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjne
i wyznaczenia tymczasowego kierownictwa, które zobowiązane jest w ciągu 3 miesięcy zwołać Walne Zebranie członków Oddziału w celu wyboru nowego Zarządu Oddziału.

§ 47

Od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.

§ 48

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 49

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału.

§ 50

Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zgromadzenie

§ 51

Stowarzyszenie może tworzyć Koła zrzeszające co najmniej  trzech członków.

§ 52

Koło skupia członków Stowarzyszenia na danym terenie oraz realizuje statutowe cele Stowarzyszenia.

§ 53

Koła powołuje i rozwiązuje uchwałą Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

§ 54

Koło działa na podstawie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 55

 1. Członkowie koła wnioskują o zatwierdzenie wybranego spośród siebie pełnomocnika, którego powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na kadencję trwającą 3 lata.
 2. Pełnomocnik jest uprawniony do koordynacji wszelkich działań koła i reprezentacji koła w środowisku lokalnym.

§ 56

Kontrolę wewnętrzną koła prowadzi Główna Komisja Rewizyjna, a w wypadku powołania koła przez Zarząd Oddziału –  Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

§ 57

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
  3. wpływy z lokat bankowych i inne instrumenty finansowe
  4. dochody z działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem działania Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.B Liceum ogólnokształcące
85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 58

Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek na rzecz członków i pracowników Stowarzyszenia, a także „osób im bliskich” (tj. osób, z którymi pozostają one w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli);
 2. udzielania zabezpieczania majątkiem organizacji zobowiązań członków i pracowników Stowarzyszenia, a także „osób im bliskich”;
 3. przekazywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz „osób im bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 59

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 60

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia, zgodnie z prawomocną uchwałą Walnego Zgromadzenia członków, należy przeznaczyć
na cel określony w statucie.

W przypadku braku uchwały o majątku Stowarzyszenia może zadecydować Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia. Koszty związane z likwidacją Stowarzyszenia są pokrywane z jego majątku.

Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie – większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych, na wniosek:

 1. Zarządu Głównego,
 2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. Zarządu Oddziału,
 4. Walnego Zebrania Oddziału.

§ 61

W przypadku rozwiązania Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku Oddziału.

W przypadku nie podjęcia uchwały Walne Zebranie Członków Oddziału  o przeznaczeniu majątku oddziału decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenie.

Przewiń na górę
Skip to content